Sergei Polunin, "Take Me to Church" by Hozier, Directed by David LaCha

Sergei Polunin, "Take Me to Church" by Hozier, Directed by David LaChapelle